Vis labiau rudenėjant gamtai, artinantis pačioms gražiausioms metų šventėms dailės kūrybinė grupė nutarė pagyvinti mokyklos darželio teritoriją ir suorganizavo projektą „Menų pievelė...“.

   Vaikams patinka paimti, paliesti išbandyti, stebėti juos supančią aplinką, įvairią gamtinę medžiagą. Kiekviena grupė pasirinko medelį, jį sutvirtino ir papuošė savo sumanytais, sukurtais darbeliais. Dabar vaikai turi galimybę veikti gamtoje, laisvai kurti naudodami įvairias žaismingas, patrauklias priemones, gamtinę medžiagą. Esant neeilinei situacijai, kada tėveliai negali vaikų aplankyti grupėse, mažųjų kūryba galės džiaugtis ir kartu su vaikais apžiūrėti kompozicijas, jas pildyti, tobulinti.

                                                                                                                                   Parengė mokytoja A. Paškevičienė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PRIEŽIŪROS PASLAUGAS UTENOS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

2021 m. sausio d. Nr. AĮ-Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo “pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020m. gruodžio 31d. sprendimu Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų “:

  1. Pavedu Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nuo 2021 m. sausio 5 d. organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  2. Įpareigoju Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovus informuoti abu vaikų tėvus (globėjus), kad kreipdamiesi į įstaigą dėl būtinos vaikų priežiūros paslaugos teikimo ugdymo įstaigoje privalo:

2.1. esant poreikiui pateikti abiejų tėvų (globėjų) darbdavio pažymas tik įvertinus visas kitas vaiko ugdymo galimybes namuose;

2.2. užtikrinti vaiko ugdymą namuose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laiko tarpiu asmeniui iš duodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laiko tarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

  1. Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos iki teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorius                                                                         Audrius Remeikis


 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gruodžio    d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.9 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:

  1. Įpareigoti savivaldybių administracijas organizuojant vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą (toliau – mokiniai), nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti namuose (toliau – priežiūros paslaugos), ir šių priežiūros paslaugų teikėjus laikytis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus mokinius, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Užtikrinti, kad priežiūros paslaugos būtų organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 mokinių grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, mokiniai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, tiek lauke.

1.3. Užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms mokinių grupėms.

1.4. Užtikrinti, kad vienam mokiniui priežiūros paslaugų teikimo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės);

1.5. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.6. Mokinių maitinimą rekomenduojama organizuoti priežiūros paslaugų teikimo patalpose. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpose nėra sąlygų organizuoti mokinių maitinimą ir mokinių maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje ar kitose patalpose, vienu metu joje turi valgyti mokiniai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės valgymo salė ar kita patalpa, kurioje organizuotas mokinių maitinimas turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.7. Prie įėjimo į priežiūros paslaugų teikimo vietą mokiniams, jų tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

1.7.3. draudimą į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.8.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į priežiūros paslaugų teikimo vietą;

1.8.2. mokinys, kuriam priežiūros paslaugų teikimo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai, įtėviai, globėjai ar atstovai pagal įstatymą. Mokinio tėvams, įtėviams, globėjams, atstovams pagal įstatymą atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti priežiūros paslaugų teikimo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.8.4. jeigu priežiūros paslaugų teikėjas iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.8.5. draudžiama į priežiūros paslaugų teikimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Pašaliniai asmenys į priežiūros paslaugų teikimo vietą joje esant mokiniams neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas priežiūros paslaugų teikimo organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą patekimas į priežiūros paslaugų teikimo vietą turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei priežiūros paslaugų teikimo patalpos, kai jose nėra mokinių yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant priežiūros paslaugų teikimui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

1.11. Priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.12. Patalpos, kuriose priežiūros paslaugos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos veiklos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

  1. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis, išskyrus mokinius, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, priežiūros paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.
  2. Įpareigoti mokinio abu tėvus, įtėvius, globėjus ar atstovus pagal įstatymą kreipiantis dėl priežiūros paslaugų pateikti savivaldybių administracijų nustatyta tvarka darbdavio pažymas ar kitus savivaldybių administracijų prašomus dokumentus (pvz. darbuotojo pažymėjimus) tik įvertinus visas kitas mokinio (-ų) priežiūros galimybes namuose.
  3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                                     Arūnas Dulkys

Vaikučiai sako:

-Rytą, dieną, vakare gera būti mums lauke.

Pramogos lauke metu „Svečiuose pas kiškį“ „Drugelių“ grupės vaikučiai patyrė daug gerų emocijų. Jie netik sportavo, žaidė, bet ir turėjo atlikti kiškučio duotas užduotėles.

                                                                                                     Mokytoja Renata Urbonavičienė

Gruodžio mėnesio pradžioje „Svirpliukų“ grupėje įvyko gamtamokslinis projektas „Šviesa tamsos karalystėje“, kurio metu jaunieji gamtininkai ir tyrinėtojai eksperimentavo, tyrinėjo, stebėjo, žaidė, rinko įrodymus, mokėsi rasti informaciją bei perduoti ją grupės draugams, aiškiai ir logiškai komunikuoti, priimti sprendimus. Visa tai padėjo vaikams suprasti ir pajusti tamsos ir šviesos poveikį gamtai ir žmonėms, padėjo nugalėti tamsos baimę.

Projekto metu vaikai išbandė begalę įdomių veiklų: paprasti stiklainiai virto gražiai dekoruotais žibintais su saugiomis žvakutėmis. Iš šių žibintų vaikai sudėjo linksmą emociuką, kuris savo ryškia ir spalvinga šilta šypsena apšvietė vis ilgėjantį žiemos vakarą ir taip paminėjome šv.Liucijos (šviesos) dieną. Daug džiugių emocijų sukėlė vakarinis žygis prietemoje aplink darželį su žibintuvėliais, nes stebėti gamtą ir kitus objektus tamsoje daug įdomiau. Didelio susidomėjimo sulaukė šešėlių teatras. Buvo smagu matyti savo rankučių pagalba sukurtus personažus: varną, šarką, kiškį, vilką ir lapę. Vaikai pamėgo rytais žaisti žaidimus prietemoje, naudojant žibintus, šviečiančias apyrankes. Patiko ant šviesos stalo sudėti savo horoskopo ženklo žvaigždyną, sužinoti pavadinimą, skaičiuoti jį sudarančias žvaigždeles, perteikti žvaigždyno formą.

Vaikai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje, nes įgimtas smalsumas skatina vaikus ne tik klausinėti, bet ir ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus kartu su mokytojomis ir tėveliais.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Parengė mokytoja Rasa Bakšienė

 

     

 

Kalėdos ir gerumas - neatsiejami dalykai. Tai metas, kai norisi daryti gera. Su Spindulėliais dažnai kalbame apie draugystę, gerumą, užuojautą, supratimą. Viename  ryto rate dalyvavo  socialinė darbuotoja Žydrė Čyplienė, jo metu daug diskutavome, išklausėme vaikų mintis dėl to, kokiais būdais galime pradžiuginti vienišus senelius. Minčių ir pasiūlymų buvo įvairių: nupirkti saldainių, nupirkti valgyti. Aiškinomės su vaikais, kad seneliams ne valgio trūksta, o dėmesio. Truputį pagalvojusios, mergaitės  pasiūlė nupiešti piešinius, berniukai neprieštaravo. Buvo džiugu matyti, kaip kruopščiai vaikai kirpo, spalvino, rašė linkėjimus. Kiekvienas darbelis buvo sušildytas mažomis rankytėmis, o kiekvienoje širdelėje skleidėsi gerumas, užuojauta, šiluma. Savo darbelius, sudėję į voką, perdavėme socialinei darbuotojai Žydrei, kuri perduos juos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės gydytojams ir ligoniams. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Parengė mokytoja Violeta Pečentauskienė

Kalėdos - viena ryškiausių ir įsimintiniausių metų švenčių, ypač ikimokyklinio amžiaus vaikams. Jau trejų metų vaikai greitai išmoksta šios šventės pavadinimą, o jei kartais pamiršta, tai visada gali pasakyti, kuo Kalėdos ypatingos - tai dovanos ir, žinoma, Kalėdų senelis.

Todėl, matydama, kaip vaikai piešia ir rašo Kalėdų seneliui laiškus su savo norais ir svajonėmis, rūpestingai deda juos į didžiulį voką ir nerimauja, ar nepamiršau išsiųsti, stengiasi atlikti kuo daugiau gerų darbų, kasdieną varto knygeles apie Kalėdas, klausosi skaitomų kūrinėlių, užduoda begalę pačių netikėčiausių klausimų, džiaugiasi kalėdinėmis dekoracijomis, supratau, kad susitikimas su Kalėdų seneliu būtinas, net ir šiuo, ypač sudėtingu visiems laikotarpiu. Galutinai apsispręsti padėjo vienos mamos atsiųsta nuoroda apie galimybę pabendrauti su Kalėdų seneliu nuotoliniu būdu. Pasitarę su tėveliais ir direktore, nusprendėme, kad Imbierinių žmogučių kalėdinė pramoga ir saugus nuotolinis susitikimas su Kalėdų seneliu įvyks. Kadangi šios pramogos idėja atsirado rudenį, drabužėlius turėjome, eilėraščiai buvo išmokti, dekoracijos padarytos, moliniai - meduoliniai žmogučiai nulipdyti, močiutės iškepti meduoliai dekoruoti, beliko tik suderinti susitikimo su Kalėdų seneliu laiką...

Ir tas stebuklas įvyko. 8 vaikai kartu su mokytojomis stebėjo susitikimą grupėje, o kiti vaikai tai atliko namuose kartu su tėveliais. Buvo smagu stebėti vaikų emocijas, kurie linksmai, nuoširdžiai ir mandagiai bendravo su Kalėdų seneliu, deklamavo eilėraštukus, mojavo draugams, džiaugėsi netikėtai senelio atpūstomis dovanomis ir patyrė daug gerų ir nepakartojamų emocijų...

Esu dėkinga tėveliams už nuolatinį mūsų idėjų palaikymą, bendradarbiavimą ir pagalbą. Juk tikėjimas Kalėdų seneliu - tai tikėjimas stebuklu, gėriu, grožiu, meile, pagalba, rūpesčiu vienas kitam ir dar daugybe gražiausių dalykų. Visa tai mes kartu ir suteikėme vaikams, nes jie - patys svarbiausi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Parengė mokytoja Rasa Bakšienė

Šviesios atminties profesorės edukologijos mokslų habilituotos daktarės E. Šapokienės iniciatyva Lietuvoje. Medžių puošimo šventės rengiamos nuo 1994 metų. Utenos rajone šios šventės kas antrus metus gruodžio pradžioje vyksta nuo 1996 metų. Medžių puošimas – tai pagarbos ženklas numetusiam lapus medžiui, kuris mus džiugina savo gyvybe ir žaluma, o paukšteliai tikrai atsidėkos čiulbėdami visą vasarėlę. Žvelgdami į medžius laukiame, kol išsprogs pirmieji pumpurai, kaitrią vasaros dieną po jais ieškome pavėsio, rudenį mėgaujamės įvairiaspalviais vėjo blaškomais lapais. O tamsiausiu metų laiku juos net pamirštame. Todėl gruodžio pirmąją savaitę visos grupės su pedagogais gamino papuošalus medžiams, diskutavo apie medžių puošimo tradicijas, jų naudą žmogui. Šiais metais mūsų darželio vaikai pasirinko puošybai naudoti siūlus ir kartoną- gaminome šiltus ir švelnius medžio lapus. Visų grupių vaikai, jiems patogiu laiku ėjo prie medelio, puošė jį, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius. Apžiūrėję papuoštus medžius, pasidžiaugę, pasidaliję savo patirtimi, su gera, pakylėta nuotaika, grįžome į savo grupes.

                                                                                                                                                                                                   Parengė A. Nikštuvienė

Lapkričio 27d.(penktadienį),mūsų mokyklos kiemelyje, vyko neįprasta veikla. Buvo vedamos dvi integruotos pamokos ; tikyba- kartu su dailės ir technologijų pamoka.

Mūsų trečiokai tam ruošėsi visą savaitę. Jie, kartu su tėveliais, rinko gamtinę medžiagą vainikams. Tikybos mokytoja Jūratė mokinius supažindino su vainiko atsiradimo istorija.

Advento vainiką sugalvojo vokiečių pastorius Johanas Heinrichas Vichernas. Jis rūpinosi vaikais iš vargingai gyvenančių šeimų, našlaičiais ir benamiais. Šie labai laukdavo Kalėdų ir klausdavo, kada gi pagaliau šventė ateis. Kad neprailgtų laikas, kartą ant seno medinio vežimo rato pastorius pritvirtino 19 mažų raudonų žvakių ir 4 dideles baltas. Kas rytą globėjas kartu su vaikais uždegdavo po mažą žvakutę, o kiekvieną sekmadienį – po didelę baltą. J. H. Vichernas tikriausiai net neįsivaizdavo, kad jo sumanymas gyvuos iki šių dienų. Dabar vainikai daromi iš spygliuočių šakelių ir dažniausiai puošiami 4 žvakėmis, kurios po vieną uždegamos kiekvieną sekmadienį prasidėjus adventui, pasakojo mokytoja Jūratė.

Veiklos metu mokiniai sužinojo kokie turi būti simboliai ant vainiko ir ką jie reiškia.

Netrukus žinios buvo įgyvendintos praktiškai.

Mokiniai, dirbdami grupėse, sukūrė adventinius vainikus ir papuošė mokyklos kiemą .

Advento vainikas – tai himnas gamtai, kuri atgyja, kai atrodo, jog viskas turėtų numirti...tai himnas šviesai, kuri nugali tamsą...

Mokiniai džiaugėsi savo darbo rezultatais. Parodą apžiūrinėjo gerdami mėtų arbatą ir smaližiaudami pačių pasigamintu ,,Tinginiu‘‘.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Parengė mokytoja Valda Venclovienė

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.