Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugygtojos pagrindinis veiklos tikslas mokykloje – vaikų darželyje  „Eglutė“– suteikti galimybę gauti įvairiapusę pagalbą vaikams, turintiems regos sutrikimų, išsiaiškinti jų atsiradimo priežastis, sutrikimo gilumą lemiančius veiksnius, siekti juos maksimaliai sumažinti, taikant korekcines – ortoptines priemones, į korekcinio proceso tęstinumą namuose ir ugdymosi įstaigose įtraukiant tėvus, pedagogus, specialistus.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojos darbo veikla:

1.Pagrindinis uždavinys - įvertinti silpnaregių vaikų regėjimo sutrikimus, specialiuosius poreikius ir teikti sistemingą specialiąją medicininę korekcinę pagalbą, korekcinius užsiėmimus bei konsultavimą.

2.Paruošti auklėtojoms ir pedagogams, ugdantiems regos sutrikimus turinčius vaikus ir mokinius, konkrečias rekomendacijas ir juos konsultuoti.

3.Tobulinti kvalifikaciją, siekiant profesionaliau nustatyti silpnaregių vaikų ir mokinių specialiuosius poreikius bei taikyti įvairesnius regos korekcijos būdus ir metodus.

4.Skleisti informaciją apie regėjimo sutrikimus ir jų prevenciją spaudoje, leidinukuose, dalintis gerąją darbo patirtimi seminaruose.

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugygtojos darbo laikas:

Pirmadienis:      7.00 – 15.00

Antradienis:      7.00 – 15.00

Trečiadienis:     7.00 – 15.00

Ketvirtadienis:  7.00 –15.00

Penktadienis:    7.00 –15.00

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30


20180117 104037Mokykloje – vaikų darželyje, dirbanti specialioji pedagogė Alma Vanagienė, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų.

  1. Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą.
  2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais bei kitais specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius.
  3. Mūsų ugdymo įstaigoje su, specialiųjų poreikių turinčiais, vaikais dirbama tiek individualiai, tiek ir grupėse.
  4. Užsiėmimų metu lavinamos sutrikusios vaikų funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes.

Specialusis ugdymas Utenos mokykloje – vaikų darželyje „Eglutė“ organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais.

 


20180117 104243Tiflopedagogo korekcinio darbo tikslas- lavinti vaikų regėjimo funkcijas, mokyti naudotis regėjimu ir veikti esant sutrikusiam regėjimui. Taip pat turtinti vaikų sensomotorinę patirtį, plėsti žinias apie supančią aplinką, aktyvinti pažintinių interesų formavimąsi. Žaidimų, didaktinių priemonių ir didaktinių pratimų pagalba lavinama vaikų regimasis suvokimas, atmintis, dėmesys, akies ir rankos koordinacija.

Tiflopedagogė Audronė Nikštuvienė teikia metodines rekomendacijas auklėtojoms darbui su regėjimo sutrikimų turinčiais vaikai, konsultuoja tėvus, aptaria vaiko pasiekimus, numato tolesnio darbo su vaikais kryptis, bendradarbiauja su kitais specialistais, dirbančiais su šiais vaikais.

Tiflopedagogo kabinete sukaupta nemažai korekcinių priemonių, literatūros. Atliekant pedagoginę regos korekciją, atsižvelgiama į gydytojo oftalmologo rekomendacijas, diagnozę, regėjimo aštrumą.

 

 


vilma Mokykloje - darželyje dirbančios logopedės padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimus.

  1. Priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina kalbos raidos ypatumus, rašymo ir skaitymo įgūdžius, identifikuoja sutrikimą.
  2. Sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti.
  3. Individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, per žaidybines situacijas skatina vėluojančią kalbos raidą, padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo, kalbos ritmo ir tempo (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.), balso sutrikimus. Formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą - plečia žodyną, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai pasakoti.
  4. Šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams.
  5. Konsultuoja mokytojus, auklėtojas, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese kalbos korekcijos klausimais.
  6. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, logopedo pagalbos teikimo klausimais.

 

Įstaigoje dirbančių logopedžių darbo su klientais laikas:

Vilma Kranauskienė

Pratybos mokiniams:  

Pirmadienis:      12.15 – 15.15

Antradienis:       13.45 – 15.20

Trečiadienis:      12.50 – 15.05

Penktadienis:     12.15 – 14.25

 

Birutė Kaušylienė   

Antradienis        7.15 – 13.15

Ketvirtadienis    7.30 - 12.30

 

Lina Kazlauskienė   

Trečiadienis        8.30 – 12.00

Penktadienis       8.30 - 11.00

 Copyright © 2019 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.