Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ laikino nuotolinio darbo karantino metu tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pradinių klasių mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ vidaus tvarkos taisyklės

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pažintinės, kultūrinės, turistinės veiklos bei edukacinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pedagogų etikos kodeksas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ patalpų nuomos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ finansų kontrolės taisyklės

Utenos mokyklos vaikų darželio „Eglutė" mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos vaikų darželio „Eglutė" vidaus tvarkos taisyklės.„Eglutė" vidaus tvarkos taisyklės.

Įsakymas dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ dokumentų rengimo, registravimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" maitinimo paslaugų teikimo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą darželyje tvarkos aprašas. -NEBEGALIOJA

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" mokinių pamokų lankomumo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.

Utenos mokyklo-vaikų darželio „Eglutė" gautos paramos skirstymo komisijos darbo reglamentas.

Utenos  mokyklos -vaikų darželio „Eglutė"  vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (atnaujinama).

 

 

 Copyright © 2020 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.