Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ bendruomenės etikos taisyklių patvirtinimas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ darbuotojų asmenų tvarkos taisyklės

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ laikino nuotolinio darbo karantino metu tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ vidaus tvarkos taisyklės

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pažintinės, kultūrinės, turistinės veiklos bei edukacinių išvykų organizavimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pedagogų etikos kodeksas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ patalpų nuomos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Utenos mokyklos vaikų darželio „Eglutė" mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ patalpų, įrenginių ir inventoriaus valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ dokumentų rengimo, registravimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.

Utenos mokyklo-vaikų darželio „Eglutė" gautos paramos skirstymo komisijos darbo reglamentas.

 

 

 

 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.