Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

 Vadovo veiklos užduotys 2021 m.

 Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ 2020 m. vadovo veiklos ataskaita 

 Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ vadovo metų veiklos ataskaita

 Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ vadovo vertinimas

 Vadovo veiklos užduotys 2018 

 Išorinis veiklos vertinimas

 

Mokyklos įsivertinimas:

        2021 metų mokyklos veiklos įsivertinimas

       2020 metai mokyklos veiklos įsivertinimas

       2019 metai

3 SRITIS. Ugdymo(si) aplinkos

Tema: 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.

Rodiklis: 3.1.1. Įranga ir priemonės.

Raktinis žodis – Įvairovė.

IŠVADOS:

  1. Mokytojai kuria ir naudoja ugdymui savo sukurtas mokymo priemones, dalinasi jomis su kitais pedagogais.
  2. Mokytojai, ruošdamiesi ugdymo procesui, visada pritaiko ugdymosi aplinką.
  3. Mokymo priemonių įsigyjimas mokykloje planuojamas ir derinamas su mokytojais, atsižvelgiama į poreikius, nuomones, siūlymus.
  4. Mokykloje yra kompiuterinės įrangos, multimedijų, interaktyvių lentų, spausdintuvų, kopijuoklis, tačiau šių priemonių galėtų būti daugiau.
  5. Nepakanka ugdymo priemonių specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymui, taip pat didaktinių mokymo priemonių, atitinkančių ugdymo turinį, mokinių amžių, bei medžiagų ir priemonių tiriamajai, laborotorinei veiklai organizuoti.

SIŪLYMAI:

  1. Planuojant aprūpinimą mokymo priemonėmis numatyti prioritetus (išvadų 5 punktas).
  2. Koreguojant ar papildant pirkimų planą atsižvegti į svarbiausius poreikius.
  3. Numatyti dažniausiai naudojamos įrangos (kopijuoklis) atnaujinimą.
 Copyright © 2022 www.eglute.utena.lm.lt  Rights Reserved.